W wyniku wejścia w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – co dokonało się z początkiem roku 2016, w całej Polsce ruszyły poradnie prawne, prowadzone podstawie zadań zleconych przez powiaty. Dzięki współpracy różnych szczebli administracji rządowej i samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi na terenie całego kraju powstało ponad 1500 punktów, w których profesjonaliści świadczą pomoc prawną. Ogólnopolski system gwarantuje nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym i niweluje zbyt często występującą w naszym kraju barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.

Ustawa gwarantuje dostęp do NIEODPŁATNEJ pomocy prawnej (czyli takiej, która realizowana jest jeszcze na etapie przedsądowym):

  • młodzieży do 26. roku życia,
  • osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • seniorom po ukończeniu 65 lat,
  • osobom fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • kombatantom,
  • weteranom,
  • osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty,
  • kobietom w ciąży.
  • Osoby te uzyskują nieodpłatną pomoc na podstawie przedstawienia dokumentu uprawniającego (np. dowód osobisty, zaświadczenie z MOPS, legitymacja weterana)

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Pomoc taka obejmuje wszelkie sprawy z wyjątkiem:
– podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
– z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie. Znajdą je Państwo na terenie każdego powiatu i miasta na prawach powiatu.