Statut Fundacji Rozwoju Polskiej Przedsiębiorczości

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1
1. Fundacja działająca na podstawie statutu nosi nazwę: „FUNDACJA ROZWOJU POLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” (dalej: „Fundacja”).
2. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych.
3. Fundatorem Fundacji jest Pan Marek Banaszak (dalej: „Fundator”)

§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest Poznań.
2. Terenem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadkach uzasadnionych realizacją celów statutowych, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3
1. Fundacja powołana została na czas nieoznaczony.

§ 4
1. Fundacja może tworzyć oddziały oraz filie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Fundacja może być członkiem związków, stowarzyszeń i organizacji o podobnych lub tych samych celach statutowych.
3. Fundacja może współpracować i przystępować do spółek oraz innych fundacji działających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granica.
4. W związku z prowadzoną działalnością Fundacja może nawiązywać kontakty zagraniczne oraz być członkiem zagranicznych i międzynarodowych organizacji, bez uszczerbku dla postanowień niniejszego statutu, norm prawa międzynarodowego oraz prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5
1. Fundacja posiada stronę internetową: www.frpp.pl
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo) oraz pieczęci zawierającej nazwę, wskazanie siedziby, dewizę i logo.

§ 6
1. Fundacja działa na podstawie niniejszego statutu oraz ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku.
2. Fundacja nadzorowana jest przez Ministra Rozwoju i Technologii.
3. Fundacja nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do właściwego rejestru.

§ 7
1. Fundacja może ustanawiać nagrody, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, instytucjom i organizacjom zasłużonym do celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II

Cele i działania

§ 8
1. Fundacja prowadzi działalność społecznie i gospodarczo użyteczną.
2. Do prowadzenia swych spraw Fundacja może zatrudniać pracowników oraz zlecać realizację określonych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym.
3. Świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach mogą wykonywać również na rzecz Fundacji wolontariusze.

§ 9
1. Celem Fundacji jest działalność wspierająca, badawcza, naukowa, popularyzująca wyniki badań naukowych oraz wiedzę, edukacyjna, naukowo-techniczna, informacyjna, wdrożeniowa, badawczo-rozwojowa w zakresie nowych technologii oraz projektowania i implementacji nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań w obszarach takich jak: wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i biznesu, edukacja biznesowa, wspieranie przedsiębiorczości firm i osób fizycznych, w tym osób dorosłych, dzieci i młodzieży, wsparcie społeczne, ochrona środowiska, w tym wsparcie rozwoju niekonwencjonalnych źródeł energii, działalność kulturalna oraz na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 10
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
(1) Popularyzację wiedzy i wyników badań naukowych związanych z nowymi technologiami, projektowaniem rozwiązań biznesowych, przedsiębiorczością, finansami oraz wsparciem społecznym;
(2) Upowszechnianie nauki i nowoczesnych technologii poprzez prowadzenie projektów o charakterze społecznym, badawczym, edukacyjnym w przestrzeni społecznej oraz w przestrzeni Internetu;
(3) Prowadzenie projektów mających na celu promocję edukacji biznesowej oraz przedsiębiorczości.
(4) Prowadzenie kursów, warsztatów, szkoleń stacjonarnych oraz on-line grupowych i indywidualnych związanych z działalnością statutową;
(5) Realizację projektów służących aktywizacji indywidualnego potencjału społeczeństwa oraz promocji idei społeczeństwa obywatelskiego i społeczeństwa informacyjnego;
(6) Publikację wydawnictw papierowych i elektronicznych, w szczególności raportów, opracowań, analiz, broszur, e-booków, poradników oraz materiałów audio i video związanych z działalnością statutową;
(7) Projektowanie i wytwarzanie rozwiązań technologicznych związanych z edukacją biznesową, prawną oraz przedsiębiorczością, algorytmów sztucznej inteligencji oraz mechanizmów uczenia maszynowego;
(8) Doradztwo organom administracji rządowej i samorządowej, instytucjom edukacyjnym, przedsiębiorcom, fundacjom i stowarzyszeniom oraz osobom fizycznym w zakresie związanym z działalnością statutową;
(9) Realizację projektów oraz wsparcia biznesu i instytucji publicznych we wdrażaniu nowych technologii, w szczególności wykorzystujących sztuczną inteligencję, big data, rozszerzoną rzeczywistość oraz inne innowacyjne technologie wspierające działania operacyjne organizacji;
(10) Realizację projektów służących aktywizacji różnych grup społecznych, szczególnie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości;
(11) Prowadzenie działalności handlowej, w szczególności prowadzenie handlu elektronicznego;
(12) Prowadzenie działalności usługowej, w szczególności realizacji usług wsparcia osób fizycznych i firm w rozwoju przedsiębiorczości i wdrażaniu technologii;

§ 11
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.
2. Fundacja może prowadzić następujące rodzaje działalności gospodarczej:

 • PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
 • PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych
 • PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek
 • PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • PKD 58.11.Z Wydawanie książek
 • PKD 58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania
 • PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
 • PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

3. Działalność, dla podjęcia której wymagana jest koncesja, zezwolenie lub pozwolenie, podjęta zostanie po uzyskaniu koncesji, zezwolenia lub pozwolenia.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 12
1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 3.000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) będący funduszem założycielskim Fundacji oraz mienie (w szczególności środki pieniężne, nieruchomości, ruchomości) nabyte przez Fundację w czasie prowadzenia przez nią działalności. Środki majątkowe stanowiące fundusz założycielski, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przeznaczone są na działalność Fundacji w sposób następujący:
a) Na działalność gospodarczą Fundacji przeznaczone zostaną środki w kwocie 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100);
b) Na pozostałą działalność Fundacji w tym działalność społecznie użyteczną przeznaczone zostaną środki w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym posiadanym majątkiem.
3. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z majątku, a w szczególności dochodów Fundacji.
4. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
(1) Darowizn, dotacji, subwencji i spadków;
(2) Dochodów z aktywów nieruchomości i praw majątkowych Fundacji;
(3) Dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych;
(4) Jednoprocentowego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazanego przez osoby fizyczne, zgodnie z odrębnymi przepisami;
(5) Odsetek i depozytów bankowych;
(6) Dochodów z tytułu udziału Fundacji w spółkach;
(7) Dochodów uzyskanych z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej;
(8) Projektów finansowanych ze środków publicznych lub funduszy Unii Europejskiej;
(9) Funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora;
(10) Zbiórek pieniężnych i imprez publicznych;
(11) Dochodów z prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 13
1. Dochody Fundacji przeznaczone są na realizację celów Fundacji.
2. Środki majątkowe pochodzące z dotacji, subwencji lub spadków mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli przekazujących te środki, zgodnie z ust. 3 poniżej.
3. Przekazujący Fundacji dotacje, subwencje, spadki lub darowizny może zastrzec, że środki majątkowe z nich pochodzące mają być wykorzystywane w określony sposób. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja nie przyjmuje takich dotacji, subwencji, spadków lub darowizn bądź zwraca środki z nich pochodzące, jeżeli takie dotacje, subwencje lub darowizny zostały już przyjęte.
4. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV

Organy Fundacji

Władzami Fundacji są:
(1) Zarząd Fundacji;
(2) Komisja Rewizyjna.

Zarząd fundacji

§ 15
1. Zarząd Fundacji jest najwyższym organem Fundacji.
2. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji.
3. Zarząd Fundacji składa się z dwóch członków, w tym Prezesa Zarządu.
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.
5. Prezes Zarządu powołany zostaje na czas nieokreślony. Pozostali członkowie Zarządu powoływani są na okres 3-letniej kadencji.
6. Członek Zarządu Fundacji może zrezygnować z pełnienia swoich funkcji przed upływem kadencji na skutek złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora. Powołanie na jego miejsce nowego członka Zarządu następuje na zasadach określonych w ust. 4.
7. Członek Zarządu Fundacji nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8. Fundację reprezentuje Prezes Zarządu jednoosobowo.
9. W umowach między Fundacją, a Prezesem Zarządu Fundacji oraz w sporach z nią Fundację reprezentuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale.
10. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
11. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu lub Członek zarządu przez niego wskazany, w sposób zwyczajowo przyjęty.
12. Uchwały Zarządu Fundacji podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
13. Do korzystania ze środków komunikacji elektronicznej w głosowaniu Zarządu Fundacji stosuje się odpowiednio przepisy art. 10 ust. 1a-1d ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach.
14. Zarząd Fundacji zobowiązany jest przedkładać Komisji Rewizyjnej roczne sprawozdania z działalności Fundacji, o których mowa w § 15 ust. 14 pkt 10 Statutu, nie później niż do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.
15. Do zakresu kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
(1) Uchwalanie rocznych planów finansowych;
(2) Uchwalanie regulaminów, w tym regulaminu działania Zarządu;
(3) Przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji;
(4) Realizacja planów i kierowanie całokształtem działalności Fundacji zgodnie z celami statutowymi;
(5) Gromadzenie środków finansowych i innych zasobów niezbędnych do realizacji zadań statutowych Fundacji;
(6) Zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji;
(7) Podejmowanie decyzji w sprawie zaciąganych zobowiązań;
(8) Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
(9) Uchwalanie planu prac Fundacji oraz budżetu na okresy roczne i ich realizacja;
(10) Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
(11) Sporządzanie sprawozdań rocznych z działalności Fundacji;
(12) Koordynacja działalności Fundacji oraz organizowanie w tym celu współpracy z wszelkimi instytucjami, organizacjami i osobami trzecimi, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla realizacji celów statutowych Fundacji;
(13) Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.
16. Do zakresu kompetencji Prezesa Zarządu Fundacji należy w szczególności:
(1) Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
(2) Zwoływanie i przewodniczenie zebraniom Zarządu Fundacji;
(3) Zatrudnianie w Fundacji innych członków Zarządu Fundacji, pracowników, konsultantów, doradców oraz wykonawców w projektach w ramach umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych.
(4) Zlecanie zadań w ramach projektów i zatrudnianie firm i innych organizacji jako wykonawców w projektach realizowanych przez Fundację w ramach umowy o współpracę.

§ 16
1. Zarząd Fundacji może powoływać według własnego uznania doradców oraz konsultantów, a także zatrudniać osoby trzecie lub podmioty zewnętrzne, jeżeli jest to uzasadnione realizacją statutowych.
2. Szczegółowy zakres i tryb pracy oraz kompetencje osób lub podmiotów, o których mowa w ust. 1 powyżej ustalane będą przez zarząd Fundacji.

Komisja Rewizyjna

§ 17
1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontrolnym oraz nadzorczym nad działalnością Fundacji.
2. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywania swoich zadań jest niezależna od Zarządu Fundacji.
3. Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy nadzór nad działalnością Fundacji oraz Zarządu Fundacji.

§ 18
1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 2 członków powołanych przez Fundatora, w tym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Członek Komisji Rewizyjnej.
2. Komisja Rewizyjna powoływana jest na okres 3-letniej kadencji.
3. Fundator jest uprawniony do odwołania dowolnego członka Komisji Rewizyjnej. W przypadku odwołania członka Komisji Rewizyjnej, Fundator wybiera na jego miejsce nowego członka Komisji Rewizyjnej, który pełni swą funkcję do końca kadencji pozostałych członków Komisji Rewizyjnej.
4. Członek Komisji Rewizyjnej może zrezygnować z pełnienia swoich funkcji przed upływem kadencji na skutek złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora. Powołanie na jego miejsce nowego członka Komisji Rewizyjnej następuje na zasadach określonych w ust. 3.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
(1) Nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
(2) Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
(3) Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów.
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
8. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub Członek Komisji Rewizyjnej przez niego wskazany, w sposób zwyczajowo przyjęty.
9. Komisja Rewizyjna w pełnym składzie lub działający w jej imieniu Przewodniczący Komisji Rewizyjnej reprezentują Fundację przy zawieraniu umów między Fundacją i Członkami Zarządu Fundacji.

§ 19
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
(1) Uchwalenie wieloletniego programu działania Fundacji oraz przyjmowanie sprawozdań z jego realizacji;
(2) Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz rocznych sprawozdań finansowych sporządzanych przez Zarząd;
(3) Udzielanie absolutorium członkom Zarządu;
(4) Uchwalanie Regulaminu Komisji Rewizyjnej;
(5) Kierowanie od Fundatora wniosków w sprawie zmiany Statutu Fundacji.
2. Do kompetencji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
(1) Przewodniczenie pracom Komisji Rewizyjnej;
(2) Reprezentowanie Fundacji w umowach między Fundacją, a Prezesem Zarządu Fundacji oraz w sporach z nią.

Rozdział V

Zmiana Statutu

§ 20
1. Fundator jest uprawniony do zmiany treści niniejszego Statutu w całości lub w części. Do zmiany Statutu nie wymaga się zgody żadnego z organów Fundacji. Fundator może zwrócić się do Komisji Rewizyjnej oraz do zarządu o wyrażanie opinii w sprawie zmiany Statutu.
2. Zmiany Statutu mogą obejmować cele, dla których Fundacja została ustanowiona.
3. W przypadku śmierci Fundatora lub obiektywnego stanu niemożności podjęcia przez niego decyzji o zmianie statutu niezbędnej dla dalszej działalności Fundacji, uprawnienie do zmian Statutu w całości lub w części przechodzi na Zarząd Fundacji.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 21
1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator. W decyzji o likwidacji Fundacji Fundator określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz dokładne przeznaczenie poszczególnych składników majątku Fundacji.
2. Likwidatorami Fundacji są Członkowie Zarządu, o ile Fundator nie postanowi inaczej.
3. Środki majątkowe po jej likwidacji będą przeznaczone na cele statutowe Fundacji.

Statut (tekst jednolity) przyjęto w dniu 16 lutego 2022 roku

Marek Banaszak
Fundator